Regulamin Klubokawiarni z Dancingiem obowiązujący podczas imprez zorganizowanych

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klubokawiarnie z
Dancingiem przy ul. Dąbrówki 41b, 05-300 Mińsk Mazowiecki: mają obowiązek
zapoznać się z niniejszym regulaminem, zakupu biletu wstępu tzw. „wejsciówki”,
dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z jego
akceptacją.

2. W celu zapewniania Gościom Klubokawiarni z Dancingiem bezpieczeństwa oraz
komfortu zabawy, jak również Klubokawiarnia z Dancingiem zastrzega sobie prawo
do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim
wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym
przez Klubokawiarnie. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych
listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających
wcześniejszą rezerwację.

3. O wejściu osób na teren Klubokawiarni z Dancingiem decyduje obsluga, która ma
prawo odmówić wstępu na teren obiektu bez podania przyczyny.

4. Do Klubokawiarni z Dancingiem podczas zabaw(dyskotek) itp. nie będą
wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu
tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz
ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Pracownik ma prawo do
wylegitymowania gościa w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego
wieku. (Klubokawiarnia z Dancingiem zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej
minimalnej granicy wiekowej.)

5. (Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy Klubokawiarni z Dancingiem mają
prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w obiekcie,
równa będzie
dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.)

6.Osoby przebywające w lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń
pracowników Klubokawiarni, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku.

7. Rezerwacja loży lub stolika na dyskoteki(dancingi) wiążę się ze wcześniejszymi
ustaleniami telefonicznymi, za pomocą portalu Facebook czy strony internetowej.
W sytuacji kiedy goście spóźnią się ponad 30 min na ustaloną godzinę rezerwacji i
nie poinformują lokalu ,że się spóźnią rezerwacja może przepaść.

8. Podczas dyskotek(dancingów) zabrania się wnoszenia na teren lokalu jedzenia,
napojów, alkoholu, środków odurzających,
broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów
pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów
mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.

9. (Pracownik ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży
osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o
których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww.
kontroli, lokal zastrzega sobie prawo do
odmowy wstępu na teren restauracji.)

10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie
dla innych gości restauracji, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod
wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające
regulamin Klubokawiarni z Dancingiem zostaną wyproszone z lokalu.

11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lokalu, pracownicy mają
prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia
bezpieczeństwa w lokalu.

12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubokawiarni z Dancingiem,
popełnienia
wykroczenia lub niestosownego zachowania się, obsługa ma prawo ująć sprawcę i
niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w lokalu w całości
odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.

13. Klubokawiarnia z Dancingiem nie odpowiada za wydarzenia o charakterze
losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja
zarządzona przez służby Policji i Straży
Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy
za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub
przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

14. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz tańczenia z napojami
oraz jedzeniem.
Gość lokalu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe
przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie
słuchu.

15. Klubokawiarnia z Dancingiem zastrzega sobie prawo do odwołania
organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje
zwrot pieniędzy za zakupione bilety.
Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

16. Obsługa Klubokawiarni z Dancingiem ma prawo odmówić podania alkoholu
osobie nietrzeźwej.

17. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych
na konsoli,
głośnikach, antresolach lub w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla
innych osób.

18. Godzina zamknięcia lokalu ustalana jest stosownie do okoliczności przez
Kierownictwo.

19. Szatnia w lokalu jest bezpłatna. Za rzeczy pozostawione na terenie lokalu, nie
ponosi odpowiedzialności.

20. Uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Klubokawiarnie z
Dancingiem i Szumidance Studio Tańca jest równoznaczne ze zgodą na
umieszczanie wizerunku w Naszych mediach społecznościowych.